Przeczytaj również

Sprzedaż drewna

Cennik sprzedaży detalicznej drewna

 Cennik 2018 

 

Podział surowca, terminy, pomiar:

Ogólny podział drewna pochodzącego z nadziemnej części drzewa (pnia) przedstawia się następująco:

 • Grubizna – o średnicy 7 cm i wyżej, mierzonej wraz z korą cieńszym końcu,
 • Drobnica - o średnicy poniżej 7 cm, mierzonej wraz z korą w grubszym końcu.

Uszczegóławiając powyższy podział można wyróżnić grupy drewna

 • I. Drewno wielkowymiarowe (W) – drewno okrągłe w formie dłużyc, kłód lub wyrzynków o średnicy górnej (w cieńszym końcu) mierzonej bez kory od 14 cm i długości minimum 2,7 mb. Podstawowym sortymentem wśród drewna wielkowymiarowego jest drewno klas: WA, WB, WC, WD. Litery „ABCD” oznaczają jakość drewna, najwyższa jest „A” najniższa „D”.. Gdy jest to typowe drewno tartaczne za każdą z liter „ABC” pojawia się także „0”. W przypadku, spełniania określonych, precyzyjnych parametrów dla sortymentów cennych, surowiec może zostać sklasyfikowany jako specjalny, np. okleina (WA1) lub sklejka (WB1). Kolejnym ważnym kryterium podziału surowca są parametry wymiarowe. Wyróżniono trzy klasy wymiarowe zależnie od pomierzonej średnicy.
 • · 1 klasa – średnica środkowa bez kory do 24 cm.
 • · 2 klasa - średnica środkowa bez kory od 25 do 34 cm.
 • · 3 klasa – średnica środkowa bez kory równa i wyższa 35 cm.
 • Biorąc pod uwagę powyższe dane można wyróżnić 11 klas jakościowo -wymiarowych w zakresie drewna wielkowymiarowego tartacznego: WA02, WA03, WB01, WB02, WB03, WC01, WC02, WC03, WD1, WD2, WD3.
 • II. Drewno średniowymiarowe (S) – drewno okrągłe o średnicy górnej (w cieńszym końcu) mierzonej bez kory od 5 cm, w korze od 7 cm. W zależności od jakości i wymiarów drewno dzieli się na cztery grupy:
 • S1 - drewno dłużycowe, np. S10 kopalniak, S11 słupy teletechniczne ,
 • S2 – drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b.
 • S3 – drewno żerdziowe, w tym S3b – żerdzie użytkowe, S3a – żerdzie przemysłowe
 • S4 - drewno opałowe
 • III. Drewno małowymiarowe (M) - drewno okrągłe o średnicy dolnej (w grubszym końcu) mierzonej bez kory do 5 cm, w korze do 7 cm. W zależności od jakości drewno małowymiarowe dzieli się na dwie grupy:
 • M1 – drobnicę tyczkową,
 • M2 – drobnicę gałęziową (sortyment opałowy)

Obliczanie miąższości (masy) drewna:

Masę dłużyc oblicza się najczęściej na podstawie pola przekroju drzewa w środku długości (uzyskując z pomiaru średnicę bez kory) pomnożonego przez długość sztuki. Wyrażona jest w metrach sześciennych (m3). Pomiaru średnicy dokonuje się po mechanicznym zdjęciu kory, bądź w korze. W drugim przypadku, w sposób znormalizowany dokonuje się redukcji średnicy o grubość kory. Wielkość redukcji odczytuje się z odpowiednich tabel.

W przypadku drewna stosowego (S4- opał, S2 – papierówki) podstawą obliczenia masy surowca są zewnętrzne gabaryty stosu: długość wałków, wysokość i szerokość stosu. Otrzymany iloczyn tych elementów wskazuje objętość bryły danego stosu i wyrażony jest w metrach przestrzennych (mp). Aby obliczyć masę samego drewna stosuje się odpowiednie, zależne od gatunku, sortymentu i długości wałków współczynniki redukcyjne. Objętość wyrażona w metrach przestrzennych jest mnożona przez wspomniane współczynniki, w wyniku czego uzyskujemy masę drewna wyrażoną w metrach sześciennych (m3). Jest to podstawowa miara do której przypisane są ceny surowca.

Najczęściej stosowane normy na drewno

 • PN-93/D-02002 - Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole.
 • PN-D-95000 (z dalszymi zmianami – PN-D-95000:2002/Az1)- Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie,
 • PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
 • PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste.
 • PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
 • PN-92/D-95019: Drewno małowymiarowe.
 • PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrębki leśne.
 • Warunki techniczne - Drewno wielkowymiarowe iglaste (zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31.05.2002 r.).
 • Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe opakowaniowe iglaste – zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 48 DGLP zdnia 31.05.2002 r.).