Przeczytaj również

Prawo pogrzebowe

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych / Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz.687 /Dowiedz się więcej
 2. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 2011 r. Nr 144 poz. 853 / Dowiedz się więcej
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków / Dz.U. z 2011 r. nr 75 poz. 405/ Dowiedz się więcej
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych / Dz.U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1067 / Dowiedz się więcej
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych / Dz.U. z 2010 r. Nr 123 poz. 839/ Dowiedz się więcej
 6. Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków / Dz.U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284 / Dowiedz się więcej
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich / Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866/   Dowiedz się więcej
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania / Dz.U. z 2007 r. Nr 1 poz. 9/ Dowiedz się więcej
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami szczątkami ludzkimi / Dz.U. z 2007 r. Nr 1 poz. 10/ Dowiedz się więcej
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta / Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 420 / Dowiedz się więcej
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów / Dz.U. z 2003 r. Nr 141 poz. 1370/ Dowiedz się więcej
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi / Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1783 / Dowiedz się więcej
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów / Dz.U. z 2001 r. Nr 90 poz. 1013 / Dowiedz się więcej
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny / Dz.U. z dnia 1961 r. Nr 39 poz. 202/ Dowiedz się więcej
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze / Dz.U. z dn. 1959 r. Nr 52 poz. 315 Dowiedz się więcej